Drogpolicy

Föreningsverksamheten är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och personlig/individuell utveckling. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både idrottsligt och socialt. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar i allmänhet och ledare i synnerhet.

Styrelsen tillsammans med sektionerna har antagit följande drogpolicy för ett enhetligt arbete i syfte att motverka barn och ungdomars bruk av tobak, alkohol, narkotika och dopning.

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns för bruk av tobak är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Om vi ser att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 • Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

ALKOHOL

Åldersgränser enligt svensk lag för att köpa/förtära alkohol på restaurang är 18 år och för att handla på systembolag är 20 år. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Ingen får dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
 • Ingen kommer berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.
 • Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-års gräns för att delta.

Vid misstanke om alkoholproblem hos några av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Erbjuda hjälp och stöd
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdraget.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

NARKOTIKA OCH DOPNINGSPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom

är hantering av vissa dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning)
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas. För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommunen. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

Policyn ska revideras och uppdateras vid behov, dock minst en gång per år.

Uppföljning av policyn görs regelbundet vid ledarmöten.

Denna policy antogs av Habo Wolleys styrelse 2013-04-15.