Välkommen på årsmöte tisdag 17 juni!

Alla medlemmar i Habo Wolley är välkomna på årsmöte.

 

Plats: Missionskyrkan i Habo

Datum: Tisdag 17 juni

Tid: 18.00-19.30

 

Alla som kommer bjuds på fika.

 

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets utlysning

3. Dagordningens godkännande

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Val av protokolljusterare

6. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse

7. Revisionsberättelse

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Beslut om medlemsavgifter 2014/2015

10. Budget för verksamhetsåret 2014/2015

11. Val av styrelse

a. Val av ordförande

b. Val av vice ordförande

c. Val av övriga ledamöter

12. Val av revisorer verksamhetsåret 2014/2015

13. Val av valberedning

14. Val av firmatecknare

15. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a. Förslag till ändring av föreningens stadgar

16. Övriga frågor

a. Utdelning av priser

b. Avtackning

17. Mötets avslutande